Plurk FaceBook Twitter 收進你的MyShare個人書籤 MyShare
  顯示內嵌語法

在此插入您的標題
~衣倪爾繪本集~042

~鬆手..~


                   

----------------------- 

天真的我們

說好要一起牽手走到最後

偶然鬆手 再也無法緊握

遺憾 總是輕易的發生

              卻如此地 難以察覺

             

                                                   

 

    by:Photo浮圖   圖文:Eenie  2005  作者保留本作品著作權