Plurk FaceBook Twitter 收進你的MyShare個人書籤 MyShare
  顯示內嵌語法

在此插入您的標題

~衣倪爾繪本集  牛年新春版~


  Dear Dear All

  今天是除夕,新的一年已然來到 

            

  在去年歷經了很多的事,悲傷的ˋ沮喪的ˋ愉快的ˋ不安的....         

  因為那些,所以了解,原來平安ˋ健康看似平凡,卻最重要

                

  我想祝福我的家人ˋ朋友ˋ讀者們...

  願你們都平安ˋ健康

  新的 一年,我仍會持續畫圖

  我期許自己能更堅強

 

  祝大家  新年快樂

 

    by:eenie Blog    圖文:Eenie  2009  作者保留本作品著作權