Plurk FaceBook Twitter 收進你的MyShare個人書籤 MyShare
  顯示內嵌語法

在此插入您的標題

~衣倪爾繪本集  077~

掙扎


       放棄多麼容易  不需任何努力  微微傾身  便順勢落入黑暗之中   

       堅持何其困難  通往美麗世界的道路總佈滿荊棘

 

       放棄其實不容易  終日與黑暗相伴並不容易

       堅持其實也不難  堅定地凝視眼前美麗的目標就不難                             

    

       如果你的心迷失在黑暗中  請別放棄

       用雙眼將那片美麗風景印進心裡  給自己勇氣

    by:eenie Blog    圖文:Eenie  2009  作者保留本作品著作權